Trạng thái:
Đang xây - Dự kiện tháng 6/2024 mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
25
Số căn:
932
Quy mô dự án:
8552,2m2
Mật độ xây dựng :
37,8%
Công ty Cổ phần Tecco Sài Gòn (STC Coporation) Công ty Cổ phần Tecco Sài Gòn (STC Coporation)
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây - Dự kiện tháng 6/2024 mở bán
Số Block:2 Số tầng:25
Quy mô:8552,2m2 Mật độ xây dựng:37,8%
Số căn hộ:932 Thời gian bàn giao:Tháng 7/2026
Công ty Cổ phần Tecco Sài Gòn (STC Coporation) Công ty Cổ phần Tecco Sài Gòn (STC Coporation)
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây - Dự kiện tháng 6/2024 mở bán
Số Block:2
Số tầng:25
Quy mô:8552,2m2
Mật độ:37,8%
Số căn hộ:932
Bàn giao:Tháng 7/2026