Trạng thái:
Chuẩn bị ra mắt
Loại hình:
Số block:
6
Số tầng:
18
Số căn:
1.200
Quy mô dự án:
8,3ha
Mật độ xây dựng :
40%
Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB)
Loại: Căn hộ Trạng thái:Chuẩn bị ra mắt
Số Block:6 Số tầng:18
Quy mô:8,3ha Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:1.200 Thời gian bàn giao:Quý 4/2027
Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB)
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Chuẩn bị ra mắt
Số Block:6
Số tầng:18
Quy mô:8,3ha
Mật độ:40%
Số căn hộ:1.200
Bàn giao:Quý 4/2027